bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Umowy podpisane w 2014 roku

W 2014 roku Stowarzyszenie podpisa?o nast?puj?ce umowy i realizowa?o zlecone zamówienia:

 • umowa z Fundacj? Rozwoju Edukacji – Narodow? Agencj? Programu „M?odzie? w dzia?aniu”, dotacja w wysoko?ci 15 720,00 EUR na realizacj? zadania pn.: „Green education”, umowa nr 21/222/2013 z dnia 10.01.2014
 • umowa z Ministerstwem ?rodowiska, dotacja w wysoko?ci 923 457,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „Alarm dla bioró?norodno?ci Podkarpacia”, umowa nr 503/2014/Wn09/OP-Xn-02/D z dnia 14.08.2014
 • umowa z Gmina Jasienica Rosielna, zadanie publiczne w wysoko?ci 3690,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „Jarmark folklorystyczny w Gminie Jasienica Rosielna” umowa nr RGG.3.2014.MA z dnia 20.08.2014
 • umowa z Fundacj? Rozwoju Edukacji – Narodow? Agencj? Programu „ERASMUS+”, dotacja w wysoko?ci 6 460,00 EUR na realizacj? zadania pn.: „Turning Green Education”, umowa nr 2014-1-PL01-KA105-001642 z dnia 22.08.2014
 • umowa z Województwem Podkarpackim, zadanie zlecone w wysoko?ci 5 000,00 PLN na realizacj? kampanii edukacyjnej „Pogotowie ekologiczne”, umowa nr OS-III.704.5.2014.JC z dnia 25.08.2014
 • umowa z Regionalna Dyrekcj? Lasów Pa?stwowych w Kro?nie, zadanie zlecone w wysoko?ci 5 000,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „Pogotowie ekologiczne”, umowa nr DR-2717-8/14 z dnia 27.08.2014
 • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotacja w wysoko?ci 50 000,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „Pogotowie ekologiczne”, umowa nr 435/2014/EE/R/D z dnia 15.09.2014r.
 • umowa z Województwem Podkarpackim, zamówienie publiczne w wysoko?ci 169 989,00 PLN na realizacj? kampanii edukacyjnej „Na?adowani Ekologi?”, umowa nr OR-IV.273.1.54.2014 z dnia 06.10.2014
 • umowa z Fundacj? Rozwoju Edukacji – Narodow? Agencj? Programu „ERASMUS+”, dotacja w wysoko?ci 5 425,00 EUR na realizacj? zadania pn.: „Ekomobil - Alarm dla bioró?norodno?ci”, umowa nr 2014-2-PL01-KA105-003073 z dnia 13.10.2014 r.
 • umowa z Województwem Podkarpackim, dotacja w wysoko?ci 5 000,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „Razem chro?my nasze powietrze – II edycja”, umowa nr OS-I.616.2.2014 z dnia 12.11.2014
 • umowa z Województwem Podkarpackim, zadanie zlecone w wysoko?ci 5 000,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „Pogotowie Ekologiczne”, umowa nr OS-III.704.8.2014.JC z dnia 24.11.2014


Opublikował: S?awomir Uchman
Publikacja dnia: 31.01.2016
Podpisał: Katarzyna Rusza?a
Dokument z dnia: 31.01.2016
Dokument oglądany razy: 606