bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Umowy podpisane w 2013 roku

W 2013 roku Stowarzyszenie podpisa?o nast?puj?ce umowy i realizowa?o zlecone zamówienia:

  • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotacja w wysoko?ci 49 960,98 PLN na realizacj? zadania pn.: „Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej”, umowa nr 346/2013/EE/R/D z dnia 16.10.2013r.
  • umowa z Fundacj? Rozwoju Edukacji – Narodow? Agencj? Programu „M?odzie? w dzia?aniu”, dotacja w wysoko?ci 18 291,00 EUR na realizacj? zadania pn.: „Green Mind”, umowa nr 21/142/2013 z dnia 26.08.2013r.
  • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacja w wysoko?ci 150 000,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „Zazieleni? edukacj?”, umowa nr 385/2013/Wn-50/EE-BS/D z dnia 24.06.2013r.
  • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotacja w wysoko?ci 12 312,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „EkoNauci Ma?ych Gmin-kontynuacja”, umowa nr 77/2013/EE/R/D z dnia 05.06.2013r.
  • umowa z Fundacj? Rozwoju Edukacji – Narodow? Agencj? Programu „M?odzie? w dzia?aniu”, dotacja w wysoko?ci 19 434,00 EUR na realizacj? zadania pn.: „Natura 2000 next door – promoting environmental values of reservoir in Rzeszów”, umowa nr 21/150/2012 z dnia 18.02.2013r.


Opublikował: S?awomir Uchman
Publikacja dnia: 15.12.2013
Podpisał: Katarzyna Rusza?a
Dokument z dnia: 15.12.2013
Dokument oglądany razy: 1 000