bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Umowy podpisane w 2012 roku

W 2012 roku Stowarzyszenie podpisa?o nast?puj?ce umowy i realizowa?o zlecone zamówienia:

  • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotacja w wysoko?ci 8 701,22 PLN na realizacj? zadania pn.: „EkoNauci Ma?ych Gmin”, umowa nr 289/2012/EE/R/D z dnia 15.11.2012r.
  • umowa z Zarz?dem Województwa Podkarpackiego - Instytucj? Zarz?dzaj?c? Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dotacja w wysoko?ci 339 995,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej”, umowa nr UDA-RPPK.04.03.00-18-023/11-00 z dnia 17.09.2012r.
  • umowa z Fundacj? Rozwoju Edukacji – Narodow? Agencj? Programu „M?odzie? w dzia?aniu”, dotacja w wysoko?ci 11 790,00 EUR na realizacj? zadania pn.: „Zazieleni? edukacj?”, umowa nr 21/133/2012 z dnia 30.08.2012r.
  • umowa z Fundacj? Rozwoju Edukacji – Narodow? Agencj? Programu „M?odzie? w dzia?aniu”, dotacja w wysoko?ci 5 805,00 EUR na realizacj? zadania pn.: „EkoWolontariat – Globalna ?wiadomo?? dla Lepszego Jutra”, umowa nr 21/10/2012 z dnia 06.06.2012r.
  • umowa z Fundacj? Rozwoju Edukacji – Narodow? Agencj? Programu „M?odzie? w dzia?aniu”, dotacja w wysoko?ci 10 565,00 EUR na realizacj? zadania pn.: „EcoVolunteering – Global Awareness for Better Tomorrow”, umowa nr 21/10/2012 z dnia 06.06.2012r.
  • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotacja w wysoko?ci 15 866,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „EkoNauci”, umowa nr 50/2012/EE/R/D z dnia 19.04.2012rOpublikował: S?awomir Uchman
Publikacja dnia: 15.12.2013
Podpisał: Katarzyna Rusza?a
Dokument z dnia: 15.12.2013
Dokument oglądany razy: 902