bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Umowy podpisane w 2011 roku

W 2011 roku Stowarzyszenie podpisa?o nast?puj?ce umowy i realizowa?o zlecone zamówienia:

  • umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, dotacja w wysoko?ci 148 633,48 PLN na realizacj? zadania pn.: „EkoNauci”, umowa nr 380_II/10 z dnia 22.08.2011r.
  • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotacja w wysoko?ci 34 558,10 PLN na realizacj? zadania pn.: „EkoNauci”, umowa nr 89/2011/EE/R/D z dnia 06.07.2011r. umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zlecenie w wysoko?ci 5 000,00 PLN na przygotowanie ekspertyzy dotycz?cej "Analizy zapotrzebowania i badania przydatno?ci prasy przyrodniczo-ekologicznej dla edukacji ekologicznej w podkarpackich jednostkach o?wiatowych i Bibliotekach Pedagogicznych", umowa nr 1/2011 z dnia 30.06.2011r.
  • zamówienie Urz?du Gminy Ostrów z dnia 17.03.2011r. na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli i szkó? podstawowych w ramach podkarpackiego projektu „ABECAD?O ?MIECIAD?O” - warto?? zamówienia 3 000,00 PLN


Opublikował: S?awomir Uchman
Publikacja dnia: 15.12.2013
Podpisał: Katarzyna Rusza?a
Dokument z dnia: 15.12.2013
Dokument oglądany razy: 897