bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Umowy podpisane w 2008 roku

W 2008 roku Stowarzyszenie podpisa?o nast?puj?ce umowy i realizowa?o zlecone zamówienia:

  • umowa z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo?ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, dotacja w wysoko?ci 23 750,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „Elementarz Ekologiczny”, umowa nr 338 z dnia 16.09.2008 roku
  • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, dotacja w wysoko?ci 8 020,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „ABECAD?O ?MIECIAD?O”, umowa dotacji nr 138/2008/EE/R/D z dnia 29.10.2008r.
  • umowa z ECORYS Polska Sp. z o.o. w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz?dowych, dotacja w wysoko?ci 117 727,00 PLN na realizacj? zadania pn.: „Dla ?rodowiska dzia?amy razem”, umowa nr 0221/S/2/2008 z dnia 24.11.2008r.
  • umowa z Fundacj? PZU, dotacja w wysoko?ci 35 300,00 PLN na realizacj? zadania „Pierwszy krok w ekologi?” umowa nr 145/WO/2008 z dnia 1.09.2008r.
  • zamówienie Urz?du Miasta Rzeszów nr 3 z dnia 11.02.2008r., na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w ramach projektu „ABECAD?O ?MIECIAD?O” – warto?? zamówienia 2 000,00 PLN
  • zamówienie Urz?du Miasta w Ja?le z dnia 10.09.2008r. na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli i szkó? podstawowych w ramach podkarpackiego projektu „ABECAD?O ?MIECIAD?O” - warto?? zamówienia 2 000,00 PLN
  • zamówienie Urz?du Gminy Ostrów na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli i szkó? podstawowych w ramach podkarpackiego projektu „ABECAD?O ?MIECIAD?O” - warto?? zamówienia 2 000,00 PLN


Opublikował: S?awomir Uchman
Publikacja dnia: 15.12.2013
Podpisał: Katarzyna Rusza?a
Dokument z dnia: 15.12.2013
Dokument oglądany razy: 866